Shaka Kiteboard

Logo ve Kurumsal Kimlik Çalışması

Shaka Kiteboard markasının Logo ve Kurumsal Kimlik Çalışması.

Logo Çalışması

Logo Çalışması

Cap Çalışması

Cap Çalışması

Mug Çalışması

Mug Çalışması

Öğrenci Kaskı Çalışması

Öğrenci Kaskı Çalışması

Hoodie Çalışması

Hoodie Çalışması